2016 NATA & JEE Toppers

Treesa Jose K

NATA 138/200

RV, Bangalore

Subhiksha T

NATA 136/200

Anna University, Chennai

Imran Ahamed

NATA 130/200

Measi

Aiswarya R

NATA 128/200

RV, Banglore

Sanjay

NATA 128/200

Dayananda Sagar

Dipti Laddha

NATA 127/200

Anna University

Prasath A

NATA 127/200

Thiyagarajar, Madurai

Arya V S

NATA 126/200

Anna University, Chennai

Rubhiksha B

NATA 126/200

Achariya, Banglore

Ramya D R

NATA 126/200

SVS, Coimbatore

Allan Francis A

NATA 125/200

SVS, Coimbatore

Himanshu Agarwal G

NATA 124/200

Manipal, University

Rudra M

NATA 124/200

Anna University, Chennai

Vaanathi S

NATA 124/200

Anna University, Chennai

Nimmi Saji

NATA 124/200

Mohamed Sadhak, Chennai

Mari Manoj Kumar J

NATA 123/200

Sasi, Coimbatore

Shri Sharen Kumar S

NATA 122/200

Manipal University

Tanvi Deepak Pohekar

NATA 122/200

Manipal University

Midhun Manoj

NATA 122/200

SVS, Coimbatore

Shreya S

NATA 122/200

Chennai