2019 NATA & JEE Toppers

Abhishek K

NATA 167/200

CEPT, Ahmedabad

Guru Varshini B

NATA 165/200

NIT, Trichy

Kabilan R

NATA 154/200

Mohamed Sathak, Chennai

Lakshana S

NATA 150/200

Measi

Devika E M

NATA 146/200

CAT, Kerala

Mohammad Mishal B

NATA 146/200

NIT, Vijayawada

Yashaswi K

NATA 146/200

Anna University Chennai

Aadithyan A

NATA 146/200

Measi

Shaheem Assanar

NATA 145/200

Thiyagarajar College, Madurai

Ambika

NATA 145/200

NIT, Trichy

Naqiya

NATA 144/200

Symbiosis, Nagpur

Poornaa Y

NATA 144/200

Karpagam

Harine

NATA 144/200

Kerala

Saroj Benitta

NATA 144/200

Anna University Chennai

Krishna Prasanth

NATA 144/200

CARE, School of Architecture, Trichy

Shruthika

NATA 143/200

Anna Universit, Chennai

Rethanyaa P

NATA 142/200

Measi, Chennai

Muralidharan M

NATA 142/200

Measi, Chennai

Preethi

NATA 142/200

Anna University, Chennai

Ram Surath Kumar

NATA 142/200

Anna University, Chennai